Series: Intro to Exegesis

GIBS 1 10/27/2014 - Exegesis Part 1
GIBS 1 10/27/2014 - Exegesis Part 2
GIBS 1 10/27/2014 - Exegesis Part 3