Series: Intro to Exegesis

GIBS 1 10/27/2014 - Exegesis Part 1

GIBS 1 10/27/2014 - Exegesis Part 2

GIBS 1 10/27/2014 - Exegesis Part 3