Series: Exegesis 2013-14

GIBS 3 9/7/13 - Exegesis Lesson 1
GIBS 3 9/28/13 - Exegesis Lesson 2
GIBS 3 10/5/13 - Exegesis Lesson 3
GIBS 3 10/26/13 - Exegesis Lesson 4
GIBS 3 11/2/13 - Exegesis Lesson 5
GIBS 3 11/16/13 - Exegesis Lesson 6
GIBS 3 12/21/13 - Exegesis Lesson 7
GIBS 3 01/20/14 - Exegesis Lesson 8
GIBS 3 01/20/14 - Exegesis Lesson 9
GIBS 3 01/25/14 - Exegesis Lesson 10
GIBS 3 01/25/14 - Exegesis Lesson 11
GIBS 3 02/08/14 - Exegesis Lesson 12
GIBS 3 02/08/14 - Exegesis Lesson 13
GIBS 3 03/01/14 - Exegesis Lesson 14
GIBS 3 02/22/14 - Exegesis 15
GIBS 3 04/05/2014 - Exegesis 16
GIBS 3 04/05/2014 - Exegesis 17
GIBS 3 04/26/2014 - Exegesis 19
GIBS 3 05/12/14 Exegesis 20
GIBS 3 06/14/2014 - Exegesis Lesson 21