Scott Johnson Sermons on Obadiah 1:4

05 - Obadiah: The Condemnation Of Edom

Obadiah 1:1-21