J. Vernon McGee Sermons on Ecclesiastes 6:2

Ecclesiastes 6 (All)

Ecclesiastes 6:1-12