J. Vernon McGee Sermons on Ecclesiastes 5:1

Ecclesiastes 5:1-3

Ecclesiastes 5:1-3