J. Vernon McGee Sermons on Ecclesiastes 3:11

Ecclesiastes 3:9-14
Ecclesiastes 3:9-14