J. Vernon McGee Sermons on Ecclesiastes 11:1

Ecclesiastes 11 (All)

Ecclesiastes 11:1-10